T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Stichting

Vroeger werd een stichting met name opgericht voor allerlei goede doelen. Later werd de stichtingsvorm ook gebruikt op het gebied van charitatieve doeleinden, bijvoorbeeld het maatschappelijk welzijn. De stichting onderscheidt zich van de vereniging doordat de wet verbiedt dat de stichting leden heeft.

De stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament. Op grond van wettelijke voorschriften moeten een aantal zaken verplicht in de oprichtingsakte worden opgenomen, waaronder:

  • de naam van de stichting, waarbij het woord stichting als deel van de naam moet voorkomen;
  • de gemeente in Nederland waar de stichting is gevestigd;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de stichting of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld in geval van ontbinding van de stichting.

De notaris is er voor verantwoordelijk dat aan de bovengenoemde vereisten wordt voldaan.

Naast bovengenoemde zaken wordt ook vaak de wijze waarop bestuursleden worden benoemd en ontslagen in de statuten opgenomen. Wijziging van de statuten zal steeds in een nieuwe notariële akte moeten worden vastgelegd.

Maak een afspraak