T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Openbare maatschap

In tegenstelling tot vroeger treden steeds meer maatschappen naar buiten op. Als er door een maatschap wordt deelgenomen aan het rechtsverkeer dan spreekt men van een openbare maatschap. Algemeen wordt aangenomen dat een openbare maatschap een van het privévermogen afgescheiden maatschapvermogen heeft.

De maten zijn ieder afzonderlijk bevoegd tot het verrichten van daden van beheer, tenzij in de maatschapovereenkomst anders is overeengekomen. Beschikkingshandelingen zijn handelingen die buiten de normale activiteiten van de maatschap vallen. Deze kunnen alleen door de maten gezamenlijk worden verricht.

De winsten en verliezen van de maatschap worden verdeeld naar rato van ieders inbreng, tenzij er in de maatschapovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

Maak een afspraak