T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Notariële volmacht-levenstestament

Zolang u geestelijk niets mankeert regelt u al uw zaken natuurlijk zelf.
Maar wat als u door lichamelijke of geestelijke problemen tijdelijk of blijvend niet zelf meer uw eigen belangen kunt behartigen? Dan zal er (via de rechtbank) een bewindvoerder benoemd moeten worden die u kan vertegenwoordigen. Deze bewindvoerder dient echter met enige regelmaat rekening en verantwoording af te leggen aan de Rechtbank en moet voor bepaalde rechtshandelingen zelfs voorafgaande schriftelijke toestemming hebben alvorens deze te kunnen verrichten.

Er is een praktischer oplossing in deze gevallen: het levenstestament oftwel de notariële volmacht.

In deze, door de notaris op te stellen akte, machtigt u iemand die u in alle voorkomende gevallen mag vertegenwoordigen (een zogenaamde algehele volmacht). Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om de volmacht te beperken (een zogenaamde beperkte volmacht.

Voor zowel de algehele- als de beperkte volmacht geldt dat u de door u tot gevolmachtigde te benoemen persoon vertrouwt. Uiteraard is het te allen tijde mogelijk om een volmacht (via de notaris) te herroepen. Alle tot het moment van herroepen door de gevolmachtigde namens u verrichte handelingen kunnen echter niet meer teruggedraaid worden.

Maak een afspraak