T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Gezag en voogdij

Het begrip gezag wordt door de wet omschreven als volgt:
de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. In de praktijk betekent dit dat onder opvoeding en verzorging behalve het verschaffen van voeding en kleding ook bijvoorbeeld de keuze van de woonplaats, de schoolkeuze, de toestemming voor medische behandeling ook bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort valt. Ook het beheren van de financiën van de minderjarige is onderdeel van het gezag.

Als er binnen een relatie, niet zijnde een huwelijk of geregistreerd partnerschap, een kind wordt geboren is de man niet automatisch de ouder en heeft hij dus ook niet automatisch het gezag. Hij zal daartoe het kind - met toestemming van de moeder- moeten erkennen. Dat kan overigens al voor de geboorte. Na de erkenning kunnen zij gezamenlijk verzoeken om in het gezagsregister te laten aantekenen dat zij het gezag gezamenlijk zullen uitoefenen.

Het gezag kan worden uitgeoefend door één ouder, door twee ouders gezamenlijk of door één ouder samen met een derde.

Twee personen, die geen van beiden de ouder zijn, oefenen niet het gezag uit over een minderjarig kind, maar hebben de voogdij.

Ouders kunnen voor het geval zij beiden komen te overlijden een voorziening treffen door in hun testament, of bij andere notariële akte, één of twee voogden aan te wijzen. Als er door de ouders geen voogd is aangewezen benoemt de rechter een voogd.

Maak een afspraak